دانلود تمام فریمور های آیپاد تاچ با لینک مستقیم

867

در این مطلب شما می‌توانید فریمور تمامی نسخه‌های iOS برای آیپاد تاچ را با لینک مستقیم دریافت کنید. اگر با سافاری قصد دانلود فایل فریمور را دارید باید قابلیت unzip را غیر فعال کنید. بهتر است که از مرورگر دیگری همانند فایرفاکس یا یک برنامه مدیریت دانلود همانند اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

از اولین نسخه iOS تا آخرین نسخه در این لیست قرار دارند، در صورت عرضه نسخه جدید حتما به این مطلب اضافه خواهد شد.

آخرین نسخه:

۱۳.۶.۱ (۷G): iPodtouch_7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw

لیست کامل:

۱.۱: iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw
۱.۱.۱: iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw
۱.۱.۲: iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
۱.۱.۳: iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
۱.۱.۴: iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
۱.۱.۵: iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw
۲.۰.۰: iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (باید از آیتونز خریداری شود)
۲.۰.۱: iPod1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲.۲.۰ (۱G): iPod1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲.۲.۰ (۲G): iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw
۲.۲.۱ (۲G): iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۳G): iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۳G): iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۲G): iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۳G): iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۲G): iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۳G): iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۲G): iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۳G): iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۴G): iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۲G): iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۳G): iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۴G): iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۳.۰ (۳G): iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴.۳.۰ (۴G): iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴.۳.۱ (۳G): iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴.۳.۱ (۴G): iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴.۳.۲ (۳G): iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴.۳.۲ (۴G): iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴.۳.۳ (۳G): iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴.۳.۳ (۴G): iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴.۳.۴ (۳G): iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴.۳.۴ (۴G): iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴.۳.۵ (۳G): iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴.۳.۵ (۴G): iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۵.۰ (۳G): iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴G): iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۳G): iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴G): iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۳G): iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴G): iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۳G): iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴G): iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴G): iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۵G): iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴G): iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۵G): iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴G): iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۵G): iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴G): iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۵G): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴G): iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۵G): iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۵G): iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵G): iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵G): iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۶.۱.۵ (۴G): iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵G): iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۶.۱.۶ (۴G): iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵G): iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵G): iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵G): iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵G): iPod5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵G): iPod5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵G): iPod5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵G): iPod5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵G): iPod5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵G): iPod5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵G): iPod5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵G): iPod5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵G): iPod5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵G): iPod5,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵G): iPod5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۶G): iPod7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵G): iPod5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۶G): iPod7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۹.۰ (۵G): iPod5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶G): iPod7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵G): iPod5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶G): iPod7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵G): iPod5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶G): iPod7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵G): iPod5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶G): iPod7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵G): iPod5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶G): iPod7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵G): iPod5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶G): iPod7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۳ (۵G): iPod5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۶G): iPod7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵G): iPod5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶G): iPod7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵G): iPod5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶G): iPod7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵G): iPod5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶G): iPod7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵G): iPod5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶G): iPod7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵G): iPod5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶G): iPod7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶G): iPodtouch_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶G): iPodtouch_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶G): iPodtouch_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶G): iPodtouch_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶G): iPodtouch_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶G): iPodtouch_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶G): iPodtouch_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶G): iPodtouch_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶G): iPodtouch_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶G): iPodtouch_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶G): iPodtouch_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶G): iPodtouch_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶G): iPodtouch_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶G): iPodtouch_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶G): iPodtouch_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶G): iPodtouch_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶G): iPodtouch_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶G): iPodtouch_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶G): iPodtouch_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶G): iPodtouch_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶G): iPodtouch_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶G): iPodtouch_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶G): iPodtouch_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶G): iPodtouch_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶G): iPodtouch_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶G): iPodtouch_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶G): iPodtouch_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۲.۰.۰ (۶G): iPodtouch_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶G): iPodtouch_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶G): iPodtouch_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶G): iPodtouch_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶G): iPodtouch_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶G): iPodtouch_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶G): iPodtouch_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶G): iPodtouch_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶G):
iPodtouch_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶G): iPodtouch_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷G): iPodtouch_7_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶G): iPodtouch_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷G): iPodtouch_7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۶G): iPodtouch_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷G): iPodtouch_7_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷G): iPodtouch_7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷G): iPodtouch_7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷G): iPodtouch_7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۷G): iPodtouch_7_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۷G): iPodtouch_7_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۷G): iPodtouch_7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۶G): iPodtouch_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۷G): iPodtouch_7_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (۶G): iPodtouch_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۷G): iPodtouch_7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۷G): iPodtouch_7_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۷G): iPodtouch_7_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۷G): iPodtouch_7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۷G): iPodtouch_7_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۷G): iPodtouch_7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.