مرور برچسب

ادبیات

آموزش جناب از ما بهتران

ماشادو د آسیس، بزرگترین نویسنده ادبیات برزیل است که شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده داستان کوتاه بود. در زمان حیات، رمان‌های او در خارج از بزریل به محبوبیت دست نیافت اما در ادبیات برزیل تاثیر فایل توجهی داشت. البته پس از مرگش نیز رمان‌ها و…