آهنگ زنگ اپل

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ ، باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Blowing%20Dandelion%20Seeds.mp3

دانلود Blowing Dandelion Seeds

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Bottle%20Opener.mp3

دانلود Bottle Opener

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Rays%20Of%20The%20Sun.mp3

دانلود Rays Of The Sun

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20On%20Time.mp3

دانلود S On Time

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Over%20The%20Horizon.mp3

دانلود S Over The Horizon

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Postman.mp3

دانلود S Postman

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Pure%20Bell.mp3

دانلود S Pure Bell

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Temple%20Bell.mp3

دانلود S Temple Bell

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Tickety%20Tock.mp3

دانلود S Tickety Tock

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Whistle.mp3

دانلود S Whistle

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ ، باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Beats.mp3

دانلود Beats

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Hey%20Hey.mp3

دانلود Hey Hey

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Romance.mp3

دانلود Romance

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Rrrring.mp3

دانلود Rrrring

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Bubbles.mp3

دانلود S Bubbles

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Charming%20Bell.mp3

دانلود S Charming Bell

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Chirps.mp3

دانلود S Chirps

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Dew%20Drops.mp3

دانلود S Dew Drops

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Good%20News.mp3

دانلود S Good News

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/S%20Harmonics.mp3

دانلود S Harmonics

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Dance%20Party.mp3

دانلود Dance Party

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Dawn%20Chorus.mp3

دانلود Dawn Chorus

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Daybreak.mp3

دانلود Daybreak

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Early%20Bird.mp3

دانلود Early Bird

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Sea%20Breeze.mp3

دانلود Sea Breeze

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Serene%20Morning.mp3

دانلود Serene Morning

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Springtime%20Memories.mp3

دانلود Springtime Memories

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Super%20Mario%20.mp3

دانلود Super Mario

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Ticktac.mp3

دانلود Ticktac

https://dl.applekhoreh.com/1400/ringtones/Walk%20In%20The%20Forest.mp3

دانلود Walk In The Forest

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/85%20Chill%20Bill.mp3

دانلود Chill Bill / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/95%20Huntin%27%2C%20Fishin%27%20%26%20Lovin%27%20Every%20Day.mp3

دانلود Huntin’, Fishin’ & Lovin’ Every Day / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/_You%20Look%20Like%20I%20Need%20A%20Drink.mp3

دانلود You Look Like I Need A Drink / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/Do%20You%20Mind.mp3

دانلود Do You Mind / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/Middle%20Of%20A%20Memory.mp3

دانلود Middle Of A Memory / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/No%20Money.mp3

دانلود No Money / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/No%20Problem.mp3

داتلود No Problem / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/Wake%20Up.mp3

دانلود Wake Up / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/Wasted%20Time.mp3

دانلود Wasted Time / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/Why%20You%20Always%20Hatin.mp3

دانلود Why You Always Hatin / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/82%20Hasta%20El%20Amanecer.mp3

دانلود Hasta El Amanecer / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/84%20Cool%20Girl.mp3

دانلود Cool Girl / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/87%20Lights%20Come%20On.mp3

دانلود Lights Come On / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/89%20Duele%20El%20Corazon.mp3

دانلود DUELE EL CORAZON / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/90%20It%20Don%27t%20Hurt%20Like%20It%20Used%20To.mp3

دانلود It Don’t Hurt Like It Used To / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/_Starving.mp3

دانلود Starving / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/Come%20And%20See%20Me.mp3

دانلود Come And See Me / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/Father%20Stretch%20My%20Hands%20Pt.mp3

دانلود Father Stretch My Hands Pt / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/Pop%20Style.mp3

دانلود Pop Style / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1399/ringtones/You%20Was%20Right.mp3

دانلود You Was Right / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/71%20She%27s%20Got%20A%20Way%20With%20Words.mp3

دانلود She’s Got A Way With Words / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/72%20Fix.mp3

دانلود Fix / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/73%20Close.mp3

دانلود Close / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/74%20Vice.mp3

دانلود Vice / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/75%20Church%20Bells.mp3

دانلود Church Bells / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/80%20Lockjaw.mp3

دانلود Lockjaw / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/_Mama%20Said.mp3

دانلود Mama Said / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Uber%20Everywhere.mp3

دانلود Uber Everywhere / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Wat%20U%20Mean%20%28Aye%2C%20Aye%2C%20Aye%29.mp3

دانلود Wat U Mean (Aye, Aye, Aye) / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/You%20%26%20Me.mp3

دانلود You & Me / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/67%20American%20Country%20Love%20.mp3

دانلود American Country Love / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/69%20Setting%20The%20World%20On%20Fire.mp3

دانلود Setting The World On Fire / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/_Kill%20Em%20With%20Kindness.mp3

دانلود Kill Em With Kindness / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/All%20The%20Way%20Up.mp3

دانلود All The Way Up / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Bohemian%20Rhapsody.mp3

دانلود Bohemian Rhapsody / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Gangsta.mp3

دانلود Gangsta / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Money%20Longer.mp3

دانلود Money Longer / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/No%20Shopping.mp3

دانلود No Shopping / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/This%20Girl.mp3

دانلود This Girl / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Toothbrush.mp3

دانلود Toothbrush / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/52%20Peter%20Pan.mp3

دانلود Peter Pan / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/53%20Head%20Over%20Boots.mp3

دانلود Head Over Boots / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/54%20Different%20For%20Girls.mp3

دانلود Different For Girls / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/56%20Sit%20Still%2C%20Look%20Pretty.mp3

دانلود Sit Still, Look Pretty / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/57%20My%20Pyt.mp3

دانلود My Pyt / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/58%20Wicked.mp3

دانلود Wicked

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/59%20Record%20Year.mp3

دانلود Record Year / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Sorry.mp3

دانلود Sorry / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/That%20Part.mp3

دانلود That Part / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/You%20Don%27t%20Own%20Me.mp3

دانلود You Don’t Own Me / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/16%20Panda.mp3

دانلود Panda / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/43%20Make%20Me.mp3

دانلود Make Me / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/47%20Unsteady.mp3

دانلود Unsteady / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/48%20From%20The%20Ground%20Up.mp3

دانلود From The Ground Up / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/50%20Sorry.mp3

دانلود Sorry / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/7%20Years.mp3

دانلود ۷ Years / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/_Luv.mp3

دانلود Luv / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Love%20Yourself.mp3

دانلود Love Yourself / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Low%20Life.mp3

دانلود Low Life / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Make%20You%20Miss%20Me.mp3

دانلود Make You Miss Me / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Stressed%20Out.mp3

دانلود STRESSED OUT / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Rise.mp3

دانلود RISE / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Purple%20Lamborghini.mp3

دانلود PURPLE LAMBORGHINI / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/No%20Limit.mp3

دانلود No Limit / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/I%20Took%20A%20Pill%20In%20Ibiza.mp3

دانلود I Took A Pill In Ibiza / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/I%20Got%20The%20Keys.mp3

دانلود I Got The Keys / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/_Work.mp3

دانلود Work / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/_I%20Hate%20U%20I%20Love%20U.mp3

دانلود I Hate U I Love U / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/38%20Tiimmy%20Turner.mp3

دانلود Tiimmy Turner / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/32%20Gold.mp3

دانلود Gold / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/26%20Broccoli.mp3

دانلود Broccoli / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/28%20All%20In%20My%20Head%20%28Flex%29.mp3

دانلود All In My Head (Flex) / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/_Controlla.mp3

دانلود Controlla / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Don%27t%20Mind.mp3

دانلود Don’t Mind / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/HOLY.mp3

دانلود HOLY / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Just%20Like%20Fire.mp3

دانلود Just Like Fire / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Me%20Too.mp3

دانلود Me Too / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Never%20Be%20Like%20You.mp3

دانلود Never Be Like You / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/We%20Don%27t%20Talk%20Anymore.mp3

دانلود We Don’t Talk Anymore / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Work%20From%20Home.mp3

دانلود Work From Home / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Can%27t%20Stop%20The%20Feeling%21.mp3

دانلود Can’t Stop The Feeling! / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/For%20Free.mp3

دانلود For Free / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Into%20You.mp3

دانلود Into You / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Let%20Me%20Love%20You.mp3

دانلود Let Me Love You / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Needed%20Me.mp3

دانلود Needed Me / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Ride.mp3

دانلود Ride / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Send%20My%20Love%20%28To%20Your%20New%20Lover%29.mp3

دانلود Send My Love (To Your New Lover) / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Sucker%20For%20Pain.mp3

دانلود Sucker For Pain / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Too%20Good.mp3

دانلود Too Good / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Treat%20You%20Better.mp3

دانلود Treat You Better / موزیک

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Cheap%20Thrills.mp3

دانلود CHEAP THRILLS / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Closer.mp3

دانلودCLOSER / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Cold%20Water.mp3

دانلود COLD WATER / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Don%27t%20Let%20Me%20Down.mp3

دانلود DON’T LET ME DOWN / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Forever%20%26%20Always%20.mp3

دانلود FOREVER & ALWAYS / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/game%20of%20thrones%20theme.mp3

دانلود GAME OF THRONES THEME / فیلم و سریال

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/Heathens.mp3

دانلود HEATHENS / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/One%20Dance.mp3

دانلود ONE DANCE / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/This%20Is%20What%20You%20Came%20For.mp3

دانلود THIS IS WHAT YOU CAME FOR / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1398/ringtones/westworld.mp3

دانلود WESTWORLD / فیلم و سریال

آهنگ زنگ آیفون

هر صفحه ۱۰ آهنگ زنگ با سبک‎های مختلف برای آیفون قرار داده شده است. توجه داشته باشید که پخش آنلاین صرفا برای گوش دادن است و برای فایل آهنگ زنگ باید روی گزینه دانلود بزنید که نیازی به تبدیل برای انتقال ندارد.

انتقال آهنگ زنگ با آیتونز و iTools

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/alone.mp3

دانلود ALONE / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/deadpool_iphone.mp3

دانلود DEADPOOL / موسیقی بدون متن

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/dont_talk_anymore.mp3

دانلودDONT TALK ANYMORE / موسیقی بدون متن

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/iphone7__2016.mp3

دانلود IPHONE 7 / موسیقی بدون متن

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/notification_sound.mp3

دانلودNOTIFICATION SOUND / آهنگ هشدار

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/see_you_again.mp3

دانلود SEE YOU AGAIN / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/shape_of_you.mp3

دانلود SHAPE OF YOU / موسیقی بدون متن

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/sing_me_to_sleep.mp3

دانلود SING ME TO SLEEP / موزیک

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/spectre.mp3

دانلود SPECTRE / موسیقی بدون متن

https://dl.applekhoreh.com/1397/ringtone/super_ringtone.mp3

دانلود SUPER RINGTONE / موسیقی بدون متن